Component trong Android

Component trong Android

Các Component là các khối kiến trúc nền tảng tạo nên một ứng dụng Android. Những Component này được ghép bởi AndroidManifest.xml, miêu tả mỗi thành phần và cách chúng tương tác với nhau. Có 4 Component chính có thể