Một chương trình Java được hiểu như là tập hợp các đối tượng giao tiếp thông qua cách gọi những phương thức. Để học lập trình Java cơ bản, hãy cùng tìm hiểu một số khái niệm cần thiết về đối tượng( Object), lớp( Class), phương thức( Method) và thuộc tính( Property).

 • Đối tượng( Object): một đối tượng là thể hiện của một lớp, có trạng thái và hành vi.
 • Lớp( Class): là một mẫu mô tả các trạng thái, hành vi của các đối tượng thuộc lớp đó.
 • Phương thức(Method): mỗi hành vi là một phương thức cơ bản, mỗi lớp có thể có nhiều phương thức.
 • Thuộc tính(Property): mỗi trạng thái được coi là một thuộc tính, mỗi lớp có thể có nhiều thuộc tính.

Đó là những khái niệm tối thiểu để học lập trình Java cơ bản.

Học lập trình Java cơ bản tại Stanford
Học lập trình Java cơ bản tại Stanford

Để viết code chương trình Java, cần lưu ý:

 • Phân biệt chữ HOA, chữ thường.
 • Tất cả các tên lớp, chữ cái đầu mỗi từ phải viết hoa, ví dụ lớp: MyFirstJavaClass.
 • Tên phương thức: bắt đầu với  một chữ viết thường, sau đó chữ cái đầu của từ tiếp theo viết hoa, ví dụ: myMethodName().
 • Tên tập tin: phải phù hợp với tên lớp, ví dụ tên lớp là MyFirstJavaClass thì tên tập tin là MyFirstJavaClass.java.
 • public static void main (String args []) – xử lý chương trình java bắt đầu từ phương thức main(), đây là một phần bắt buộc của tất cả các chương trình java.

Định danh Java (Java Identifiers): Tất cả các thành phần Java đòi hỏi tên được sử dụng cho các lớp, thuộc tính và phương thức được gọi là định danh.

Java Modifiers: bao gồm:

 • Modifiers truy cập: default, public, protected, private.
 • Modifiers không truy cập: final, abstract, strictfp

Biến Java (Java Variables):

 • Các biến địa phương (local)
 • Biến lớp (biến tĩnh – static)
 • Các biến thể hiện (biến không tĩnh – non static)

Mảng Java (Java Arrays): Là đối tượng lưu trữ nhiều biến cùng loại, tuy nhiên cũng có thể hiểu một mảng là một đối tượng trên heap.

Kiểu đếm được trong Java (Java Enums): hạn chế một biến chỉ có thể nhận giá trị trong một vài giá trị được xác định trước, giúp giảm số lượng các lỗi trong chương trình của bạn.

Giao diện (Interface): có thể hiểu như một hợp đồng giữa các đối tượng mà trong đó có sự mô tả cách chúng giao tiếp với nhau.

Và điều quan trọng hơn cả khi bạn chọn học lập trình Java cơ bản đó là hãy xác định theo hướng nào: J2SE sẽ ứng dụng cho Window, J2EE sẽ ứng dụng cho Web và J2ME sẽ ứng dụng cho thiết bị di động.

Các bạn cũng có thể theo dõi trực tiếp buổi Live Stream trực tuyến tư vấn con đường học lập trình cùng chuyên gia Stanford tại đây:

Làm quen với cú pháp trong học lập trình Java cơ bản
5 (100%) 1 vote
Làm quen với cú pháp trong học lập trình Java cơ bản

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *