Java JDBC là một Java API để kết nối và thực thi truy vấn với cơ sở dữ liệu. JDBC API sử dụng các JDBC Driver để kết nối với cơ sở dữ liệu. JDBC làm việc với Java trên nhiều nền tảng đa dạng như Windows, Mac OS, Unix, …

Để đáp ứng nhu cầu học tập và tìm hiểu về cách Java làm việc như thế nào với cơ sở dữ liệu, chúng tôi cung cấp loạt bài hướng dẫn về Java JDBC. Loạt bài hướng dẫn về Java JDBC này cung cấp đầy đủ các khái niệm và các kiến thức cơ bản về Java JDBC cho các lập trình viên Java mong muốn tìm hiểu về JDBC Framework cũng như cách sử dụng của nó.

Bài này, chúng ta sẽ tiến hành tạo Kết nối giữa Ứng dụng Java và Cơ sở dữ liệu thông qua JDBC.

Đầu tiên, nếu vẫn chưa cài đặt Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu bạn hãy tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt tiến hành tạo một Cơ sở dữ liệu xe với bảng thongtinxe đơn giản theo bảng dưới.

Database table

Để có thể sử dụng JDBC trên Java, chúng ta cần có một trình điều khiển JDBC để thêm nó vào Libraries trên Project Java.

Sau đó tạo Project Java : thongtinxe.

Chuột phải vào Project chọn Properties.

Ở cửa sổ Project Properties chọn Libraries -> Add Jar -> Tìm đến file vừa tải bên trên.

Đến đây, chúng ta đã tạo xong Cơ sở dữ liệu – Tạo Project với trình điều khiển JDBC. Tiếp theo tiến hành tạo Java Class : mysql. Khởi tạo kết nối đến Cơ sở dữ liệu.

Java Class: mysql

package thongtinxe;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class mysql {

  private final String className = "com.mysql.jdbc.Driver";// Dùng cho Linux
// Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); dùng cái này nếu là sqlserver của microsoft
  private Connection connection;

  private String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/";//URL kết nối
  // Sử dụng JDBC kết nối Hệ QT CSDL MySQL tại IP 127.0.0.1 | Port 3306
  
  private String dbname = "xe";//Database name
  
  private String user = "root";//Tên User MySQL Server
  
  private String pw = "password";//Mật khẩu User MySQL Server

  public void connect() {
    try {
      Class.forName(className);
//Sử dụng phương thức Class.forName() để đăng ký sử dụng một Driver với Java
      connection = DriverManager.getConnection(url + dbname, user, pw);
//Thực hiện tạo kết nối sử dụng Lớp Connection thông qua DriverManager
      System.out.println("Kết nối Database thành công");
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      System.out.println("Kết nối Database thất bại");
    } catch (SQLException ex) {
      System.out.println("Kết nối Database thất bại");
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    mysql sql = new mysql();
    sql.connect();
  }
}

Trên là Code của Java Class mysql tạo kết nối tới Cơ sở dữ liệu thông qua JDBC.

Đánh giá của bạn
Kết nối cơ sở dữ liệu trong Java với JDBC
Tagged on:     

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *