Trong bài viết này chúng ta sẽ đi xây dựng các class ánh xạ tới các bảng trong database.

Trong package model tạo các class sau: AppParam.java, Image.java, User.java, Comment.Java, Post.java, Page.java Các lớp này là các POJO (bao gồm contructor không tham số, các thuộc tính private, setter và getter cho các thuộc tính và được implement class java.io.Serializable).

* Lưu ý: Để tạo mới 1 class trong eclise bạn kích chuột phải vào package tương ứng chọn New -> Class.

Các class này có các thuộc tính tương ứng với các trường của các table trong database. Tuy nhiên ở đây các trường khóa ngoại mình sẽ để là đối tượng tương ứng. Ví dụ: trong bảng Posts có khóa ngoại là Cate_ID (ánh xạ sang bảng categories) thì trong class tương ứng Post ta sẽ có thuộc tính category có kiểu đối tượng là Category(tương ứng với table Categories),…

Cụ thể các Class đó như sau:

#1 Class AppParam.java

package com.khanhspring.javawebdemo.model;
public class AppParam implements java.io.Serializable {
    private Integer parId;
    private String parType;
    private int parCode;
    private String parDesc;
    private int parStatus;
    private int parOrder;
    private String parColor;
    public AppParam() {
    }
    public Integer getParId() {
        return parId;
    }
    public void setParId(Integer parId) {
        this.parId = parId;
    }
    public String getParType() {
        return parType;
    }
    public void setParType(String parType) {
        this.parType = parType;
    }
    public int getParCode() {
        return parCode;
    }
    public void setParCode(int parCode) {
        this.parCode = parCode;
    }
    public String getParDesc() {
        return parDesc;
    }
    public void setParDesc(String parDesc) {
        this.parDesc = parDesc;
    }
    public int getParStatus() {
        return parStatus;
    }
    public void setParStatus(int parStatus) {
        this.parStatus = parStatus;
    }
    public int getParOrder() {
        return parOrder;
    }
    public void setParOrder(int parOrder) {
        this.parOrder = parOrder;
    }
    public String getParColor() {
        return parColor;
    }
    public void setParColor(String parColor) {
        this.parColor = parColor;
    }
}

#2 Class Image.java

package com.khanhspring.javawebdemo.model;
import java.util.Date;
public class Image implements java.io.Serializable {
    private Integer imageId;
    private String imageName;
    private String imageGuid;
    private String imageDesc;
    private Date uploadDate;
    public Image() {
    }
    public Integer getImageId() {
        return imageId;
    }
    public void setImageId(Integer imageId) {
        this.imageId = imageId;
    }
    public String getImageName() {
        return imageName;
    }
    public void setImageName(String imageName) {
        this.imageName = imageName;
    }
    public String getImageGuid() {
        return imageGuid;
    }
    public void setImageGuid(String imageGuid) {
        this.imageGuid = imageGuid;
    }
    public String getImageDesc() {
        return imageDesc;
    }
    public void setImageDesc(String imageDesc) {
        this.imageDesc = imageDesc;
    }
    public Date getUploadDate() {
        return uploadDate;
    }
    public void setUploadDate(Date uploadDate) {
        this.uploadDate = uploadDate;
    }
}

#3 Class User.java

package com.khanhspring.javawebdemo.model;
import java.util.Date;
public class User implements java.io.Serializable {
    private Integer userId;
    private String firstName;
    private String lastName;
    private boolean gender;
    private String email;
    private String password;
    private String userRole;
    private String bio;
    private Date activationDate;
    private String avatar;
    public User() {
    }
    public Integer getUserId() {
        return userId;
    }
    public void setUserId(Integer userId) {
        this.userId = userId;
    }
    public String getFirstName() {
        return firstName;
    }
    public void setFirstName(String firstName) {
        this.firstName = firstName;
    }
    public String getLastName() {
        return lastName;
    }
    public void setLastName(String lastName) {
        this.lastName = lastName;
    }
    public boolean isGender() {
        return gender;
    }
    public void setGender(boolean gender) {
        this.gender = gender;
    }
    public String getEmail() {
        return email;
    }
    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }
    public String getPassword() {
        return password;
    }
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }
    public String getUserRole() {
        return userRole;
    }
    public void setUserRole(String userRole) {
        this.userRole = userRole;
    }
    public String getBio() {
        return bio;
    }
    public void setBio(String bio) {
        this.bio = bio;
    }
    public Date getActivationDate() {
        return activationDate;
    }
    public void setActivationDate(Date activationDate) {
        this.activationDate = activationDate;
    }
    public String getAvatar() {
        return avatar;
    }
    public void setAvatar(String avatar) {
        this.avatar = avatar;
    }
}

#4 Class Post.java

package com.khanhspring.javawebdemo.model;
import java.util.Date;
public class Post implements java.io.Serializable {
    private Integer postId;
    private String postName;
    private Category category;
    private User user;
    private String postContent;
    private String postSlug;
    private Date publishDate;
    private Date lastEdit;
    private String image;
    private int numViews;
    private int status;
    public Post() {
    }
    public Integer getPostId() {
        return postId;
    }
    public void setPostId(Integer postId) {
        this.postId = postId;
    }
    public String getPostName() {
        return postName;
    }
    public void setPostName(String postName) {
        this.postName = postName;
    }
    public Category getCategory() {
        return category;
    }
    public void setCategory(Category category) {
        this.category = category;
    }
    public User getUser() {
        return user;
    }
    public void setUser(User user) {
        this.user = user;
    }
    public String getPostContent() {
        return postContent;
    }
    public void setPostContent(String postContent) {
        this.postContent = postContent;
    }
    public String getPostSlug() {
        return postSlug;
    }
    public void setPostSlug(String postSlug) {
        this.postSlug = postSlug;
    }
    public Date getPublishDate() {
        return publishDate;
    }
    public void setPublishDate(Date publishDate) {
        this.publishDate = publishDate;
    }
    public Date getLastEdit() {
        return lastEdit;
    }
    public void setLastEdit(Date lastEdit) {
        this.lastEdit = lastEdit;
    }
    public String getImage() {
        return image;
    }
    public void setImage(String image) {
        this.image = image;
    }
    public int getNumViews() {
        return numViews;
    }
    public void setNumViews(int numViews) {
        this.numViews = numViews;
    }
    public int getStatus() {
        return status;
    }
    public void setStatus(int status) {
        this.status = status;
    }
}

#5 Class Page.java

package com.khanhspring.javawebdemo.model;
import java.util.Date;
public class Page implements java.io.Serializable {
    private Integer pageId;
    private String pageName;
    private String pageContent;
    private String pageSlug;
    private User user;
    private Date publishDate;
    private Date lastEdit;
    private int satus;
    public Page() {
    }
    public Integer getPageId() {
        return pageId;
    }
    public void setPageId(Integer pageId) {
        this.pageId = pageId;
    }
    public String getPageName() {
        return pageName;
    }
    public void setPageName(String pageName) {
        this.pageName = pageName;
    }
    public String getPageContent() {
        return pageContent;
    }
    public void setPageContent(String pageContent) {
        this.pageContent = pageContent;
    }
    public String getPageSlug() {
        return pageSlug;
    }
    public void setPageSlug(String pageSlug) {
        this.pageSlug = pageSlug;
    }
    public User getUser() {
        return user;
    }
    public void setUser(User user) {
        this.user = user;
    }
    public Date getPublishDate() {
        return publishDate;
    }
    public void setPublishDate(Date publishDate) {
        this.publishDate = publishDate;
    }
    public Date getLastEdit() {
        return lastEdit;
    }
    public void setLastEdit(Date lastEdit) {
        this.lastEdit = lastEdit;
    }
    public int getSatus() {
        return satus;
    }
    public void setSatus(int satus) {
        this.satus = satus;
    }
}

#6 Class Comment.java

package com.khanhspring.javawebdemo.model;
import java.util.Date;
public class Comment implements java.io.Serializable {
    private Integer commentId;
    private String comment;
    private User user;
    private Date commentDate;
    private int status;
    private Post post;
    public Comment() {
    }
    public Integer getCommentId() {
        return commentId;
    }
    public void setCommentId(Integer commentId) {
        this.commentId = commentId;
    }
    public String getComment() {
        return comment;
    }
    public void setComment(String comment) {
        this.comment = comment;
    }
    public User getUser() {
        return user;
    }
    public void setUser(User user) {
        this.user = user;
    }
    public Date getCommentDate() {
        return commentDate;
    }
    public void setCommentDate(Date commentDate) {
        this.commentDate = commentDate;
    }
    public int getStatus() {
        return status;
    }
    public void setStatus(int status) {
        this.status = status;
    }
    public Post getPost() {
        return post;
    }
    public void setPost(Post post) {
        this.post = post;
    }
}
Đánh giá của bạn
Java Web với JSP/Servlet – Xây dựng các class ánh xạ tới các bảng trong database

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *