#1 Xây dựng website tin tức

Trong loạt bài này chúng ta sẽ tiến hành xây dựng website tin tức bao gồm các module:

Phần frontend: giao diện phía người dùng website:

– Trang index – hiển thị danh sách các bài viết mới.

– Trang single – hiển thị chi tiết bài viết

– Trang tìm kiếm – hiển thị kết quả tìm kiếm

– Trang categories – hiển thị các bài viết cùng danh mục

Phần backend: trang quản trị nội dung cho admin bao gồm:

– Quản lý người dùng.

– Quản lý các post.

– Quản lý loại bài viết.

– Quản lý các page.

– Quản lý cấu hình trang web.

– Upload hình ảnh.

– Dashboard – hiển thị các thông tin chung của hệ thống website.

– Quản lý comment.

– Phân quyền.

– Đăng nhập, đăng xuất.

#2 Kiến trúc lập trình của hệ thống

Hệ thống được chia thành các tằng theo mô hình MVC:

– Trước tiên chúng ta cần đến các class làm nhiệm vụ ánh xạ tới các table trong database giúp mô hình hóa dữ liệu của hệ thống => Model Object

– Tầng giao tiếp với database – bao gồm các class có nhiệm vụ thực hiện các tương tác với database: update, insert, delete, select,… => Data Access Object

– Tầng xử lý nghiệp vụ – là các class thực hiện các tính toán, xử lý các bussiness login của hệ thống (đối với một website tin tức nhỏ thì tầng này không quan trọng bởi vì nó có rất ít các bussiness logic) => Business Object

– Tầng cotroller – Là các servlet thực hiện nhận các request từ phía client gửi lên và thực hiện lấy về dữ liệu đã qua xử lý ở tầng xử lý nghiệp vụ và xác định view tương ứng để trả về cho client

– Tầng view – Là các trang JSP và các trang html thực hiện nhiệm vụ hiển thị dữ liệu, hiển thị các form để nhận dữ liệu nhập vào từ client.

Việc phân tầng như này đảm bảo việc che dấu dữ liệu, dễ dàng trong việc phát triển, bảo trì, nâng cấp.

Trong các bài viết tiếp theo chúng ta sẽ cũng nhau thực hiện xây dựng database và thiết kế giao diện.